onsdag 31 mars 2010

Efter Högsta domstolens dom idag: Nu går jag till Europadomstolen!

3-2, 3-2 kunde vara hockeysiffror, men jag avser HD:s domar i dag om skattetillägg är förenligt med åtal för samma brott som skattetillägget avser.

Högsta domstolen har denna dag beslutat att skattetillägg går att påföra tillsammans med en straffrättslig påföljd för det brott som föranlett skattetillägg.

Det var två mål som togs upp. Utgången blev i båda målen att tre domare av fem domare ansåg att det var tillåtet att påföra skattetillägg tillsammans med en straffrättslig påföljd.
Övriga två domare hade den uppfattning jag tidigare redovisat på bloggen. Att detta inte alls är tillåtet.

Utgången är en stor besvikelse. Jag anser nämligen att de två domare som var i minoritet hade rätt.

Nedan följer en analys av domarna.

Frågan

Den fråga HD prövat är om det är i enlighet med gällande rätt går att påföra skattetillägg och samtidigt döma någon till straff för den handling som föranlett skattetillägg. Helt klart ansåg vi jurister att så var fallet före två avgöranden från Europadomstolen 2009. Vi ansåg detta för att HD ansåg att så var fallet. Jag måste dock medge att jag innan jag tog del av avgörandena från Europadomstolen inte hade ägnat mycket tid åt denna fråga. Jag visste bara vad HD tidigare hade för uppfattning.

HD:s domar

Jag hade förväntat mig att målen skulle avgöras i plenum (av alla domare i HD), men målen avgjordes av fem domare. Domare var justitieråden Marianne Lundius (ordförande i HD), Dag Victor, Severin Blomstrand, Stefan Lindskog och Göran Lambertz. Skiljaktiga var ordföranden Marianne Lundius och Stefan Lindskog (de dömde på det sätt jag trodde att målet skulle sluta).

Severin Blomstrand hade ett skiljaktigt tillägg och Göran Lambertz ett tillägg.

HD:s majoritet i de nu avgjorda målen

HD skriver att den grundläggande frågan är om systemet med dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är förenligt med principen om ”icke samma sak två gånger” (på latin ne bis in idem). HD påpekar ganska tidigt att regeringen ansåg att systemet med dubbla sanktioner var förenligt med principen om ”icke samma sak två gånger” vid den senaste översynen av ovan nämnd fråga.

HD kommer senare in på den väsentliga frågan vad Europadomstolens avgöranden från 2009 skall tillmätas för betydelse. HD skriver att det måste betyda att tidigare praxis är överspelad – och att således en ny bedömning måste göras!

Den nya bedömningen börjar på sidan 18, med punkt 35 och slutar med punkt 40.

Punkt 35: Här skriver HD det jag trodde skulle leda till att jag hade rätt i min uppfattning. HD skriver att det är uteslutet att Europadomstolen skulle anse att skattetillägg och straff för det brott som skattetillägget föranlett inte avser ett och samma brott. Detta talar för minoritetens domslut!

Punkt 36: Här skriver HD att Europadomstolens praxis ändå ger visst utrymme för att ha flera sanktioner för samma brott och att dessa olika sanktioner kan få beslutas om av olika organ vid olika tillfällen.

Punkt 37: Här skriver HD att det för att svensk rätt skall anses vara underkänd krävs klart stöd för detta i Europakonventionen eller i Europadomstolens praxis.

Punkt 38: Här skriver HD att det klara stöd som behövs inte finns i Europakonventionen eller i Europadomstolens praxis.

Punkt 39: Det är enbart en hänvisning till att ingen annan grund heller finns för att underkänna det svenska rättssystemet

Punkt 40: Här förklarar HD att med stöd av ovan nämnda punkter skall Hovrättens beslut undanröjas.

Hovrätten

Hovrätten hade kommit fram till att det fanns stöd i Europadomstolens praxis för att inte tillåta såväl skattetillägg som straffrättslig påföljd för det brott som föranlett skattetillägg.

Ett mål till

I det andra målet som avgjordes hade hovrätten kommit till samma slutsats som HD kom till nu. Därför ingen motsvarande punkt 40 i det målet.

Klart stöd

HD:s majoritet inte bara antyder – utan till och med skriver – att det faktiskt finns stöd i såväl Europakonventionen som Europadomstolens praxis för att underkänna svensk rätt. HD skriver dock att det stödet inte är ett sådant klart stöd som krävs!

Detta innebär enligt min mening att någon i Sverige måste föra denna fråga till Europadomstolen. Därefter kan det finnas det klara stöd majoriteten efterfrågar.

HD:s minoritet

Jag kanske skall nämna att det var domen i den delen jag läste först.

De ansåg att det i Europakonventionen och i Europadomstolens praxis finns ett klart stöd för att underkänna svensk rätt. De utvecklar dessa domskäl mycket väl och jag har redan innan HD:s domar kom i dag haft samma uppfattning som HD:s minoritet redovisat.

Skiljaktiga domar

En domare – som är i majoritet – anser att Europadomstolens nya praxis inte går att överföra på svensk rätt och att det således behövs ett avgörande från Europadomstolen innan HD kan göra annan bedömning.

Jag har förståelse för ovan redovisad uppfattning. Som jag tidigare skrivit borde någon från Sverige redan ha fört denna fråga till Europadomstolen.

En domare – som är i majoritet – verkar vara tveksam till om han dömde rätt och anser att lagstiftaren bör titta på nu gällande lagstiftning så att den ändras till att med säkerhet vara förenlig med Sveriges konventionsrättsliga åtaganden. Denna osäkerhet är lätt att förstå eftersom majoriteten skriver att det inte bara krävs stöd utan klart stöd i Europakonventionen eller Europadomstolens praxis för att underkänna svensk rätt.

Min egen kommentar

Jag kommer ju från Skellefteå, och överför mina tankar till ishockeyn som är högaktuell i Skellefteå efter att laget nått SM-semifinal i går.

Förlust med 3-2 i baken är tråkigt, men det visar att man var ”med i matchen”. Förlust med
5-0 visar ofta på det motsatta. Men det viktiga är den osäkerhet HD visat. Den osäkerhet som innebär att någon måste driva denna fråga till Europadomstolen.

Jag har klienter – som inte var part i de mål som HD nu avgjort – som kommer att bli besvikna. Vi kommer att driva i vart fall ett av dessa ärenden vidare till Europadomstolen.
Jag tror på framgång. HD:s domar ger faktiskt stöd för att frågan bör föras vidare till Europadomstolen.

Är du själv en av de som vill driva ditt ärende till Europadomstolen? Tänk i så fall på den korta tidsfrist som finns innan så måste ske. Agera nu om tid ännu finns.

Glad Påsk!

Jörgen Frisk

Pingad på intressant

Inga kommentarer: