fredag 5 mars 2010

Resningsansökningar i tusental inom kort?

Inom kort kommer ett avgörande från Högsta domstolen (HD) som är av mycket stort intresse. Högsta domstolen skall – än en gång – pröva om skattetillägg är ett hinder för att döma även till annan påföljd än skattetillägg. Många som påförts skattetillägg har också dömts till annan påföljd, som exempelvis långa fängelsestraff.

Jag kan inte påstå att ovan nämnd fråga förrän i år tagit upp min tid. Jag vet nämligen att HD tidigare kommit fram till att det går att döma till skattetillägg och annan påföljd såsom fängelse en längre tid. Jag har helt enkelt utgått ifrån att HD haft rätt. Vi advokater tror gärna att HD alltid dömer rätt. Men ingen är väl felfri?

Vad är det som nu hänt? Det som hänt är att Europadomstolen under 2009 prövat två fall avseende skatteavgifter som i påminner om det svenska skattetillägget – det ena fallet avsåg Ryssland och det andra vårt grannland Finland. I båda dessa fall ansåg Europadomstolen att påförda skatteavgifter var hinder för att även döma till annan påföljd så som exempelvis fängelse. Ovan nämnda avgöranden har uppmärksammats av våra hovrätter.

Göta Hovrätt har med stöd av avgörandena från Europadomstolen avvisat ett åtal avseende skattebrott på grund av att den åtalade redan hade påförts ett skattetillägg. Åtalet avvisades eftersom hovrätten ansåg att den åtalade inte kunde dömas två gånger för samma handling.Den första gången personen dömdes var genom påförande av skattetillägget ansåg hovrätten.Jag delar hovrättens bedömning.

HD har beslutat att pröva Göta Hovrätts beslut. Det innebär att HD skall pröva en sakfråga som HD tidigare prövat, men då med annan utgång än den hovrätten kom fram till. Förra gången ansåg ju HD att skattetillägg inte hindrade att någon också dömdes för skattebrott.

Hur HD kommer att döma denna gång? Det kan jag bara spekulera i. Juridik är ingen exakt vetenskap där alla svar går att lämna på förhand.

Jag vet dock att jag och många med mig förväntar sig att HD följer den vägledande praxisens från Europadomstolen. Europadomstolen avgöranden bör inte bara vara vägledande för HD utan i det närmaste bindande för HD. I vart fall om HD anser att Europadomstolens avgöranden inte är uppenbart felaktiga!

Vad gör Europadomstolen? Den ser bland annat till att våra mänskliga rättigheter inte kränks.

En mänsklig rättighet är att ingen skall få ”straffas” två gånger för en och samma handling. Om skattetillägg är ett ”straff” kan ingen senare dömas till ytterligare ett straff – exempelvis fängelse.

Som jag skrev förra veckan företräder jag nu en familj som drabbats av dubbla ”straff”.

Jag har än så länge endast ingett resningsansökan för pappan i familjen eftersom han drabbats hårdast av familjemedlemmarna.

Jag vill inte avvakta HD:s kommande beslut i det mål jag nämnt. Jag vet ännu inte om fler sökt resning eller om alla andra advokater avvaktar HD:s kommande avgörande.

Jag vill ge in resningsansökan i pappans ärende innan HD avgör det andra målet bland annat för att vara ute i god tid, men också av det skälet att jag och min klient kommer att driva ”vårt” ärendet vidare ända till Europadomstolen om så skulle behövas. Då finns det inte tid att vara sent ute.

Om HD delar Europadomstolens bedömning betyder det att många suttit olagligt i fängelse och att många sitter olagligt i fängelse. Alla dessa personer bör i så fall söka resning.

Det är inte lagligt att döma någon till fängelse för ett brott personen redan straffats för och är skattetillägg ett ”straff” kan – som jag nämnt ovan - personen inte också dömas till fängelse. Det är olagligt.

Jag företräder en hel familj som drabbats av ovan nämnd behandling. Jag driver i första hand det ärende som berör pappan i familjen, huvudmannen i skattemålet, som fått sitt namn publicerat många gånger i media. Pappan vill gärna att hans situation uppmärksammas. Vi anser att det bör sättas press på domstolar att döma rätt och få politiker att inse att de inte får besluta om lagar som straffar individen två gånger.

Skälet till att straffa individen två gånger är enbart ekonomiska skäl. Vems ekonomi jag pratar om? Statens ekonomi, som också är din och min ekonomi.

Staten behöver finansiera sin verksamhet och om det sker på bekostnad av individer som begått skattebrott tycker nog många – allmänheten och politiker – att detta bara är bra. Det kan väl inte vara fel att skattebrottslingar är med och betalar statens finanser? Så resonerar i vart fall våra politiker.

Men det är inte bra eftersom det är ett brott mot en princip som vi alla – inte minst vi inom advokatkåren – måste värna om, nämligen individens mänskliga rättigheter. Att dömas två gånger för en och samma handling är ett uppenbart brott mot våra mänskliga rättigheter.

Det är ett brott mot 9 § 30 kapitlet i rättegångsbalken.

Det är också ett brott mot konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna - artikel 4 första punkten i (tilläggs)protokoll nr 7. Den artikeln föreskriver i korthet att vi alla har rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma handling (gärning).

Vad händer om HD delar Europadomstolens bedömning? Följande borde hända.

Alla tidigare dömda beviljas resning! Alla får sina fängelsestraff undanröjda! Alla får skadestånd av staten för den tid de olagligt har suttit i fängelse!

Det kommer förstås att bli fråga om stora skadestånd som den svenska staten har att betala. Det kommer således att bli mycket kostsamt för den svenska staten om HD kommer att dela Europadomstolens bedömning. Men statens brott mot våra mänskliga rättigheter måste få kosta. Annars tar staten inte lärdom av sina misstag. Staten är inte felfri, men måste sträva efter att vara felfri.

Vi måste också komma ihåg att staten inte sällan straffar den individ som begår misstag och att straffet kan vara mycket kostsamt i såväl tid som pengar för den enskilda individen. Därför är det bara rätt att även staten ekonomiskt kan ”straffas” för sina misstag.

Om HD delar Europadomstolens bedömning måste lagstiftningen ändras och det omgående.
Sverige kommer i så fall sannolikt att följa Norges exempel och besluta att staten måste välja mellan att antingen påföra skattetillägg eller besluta om annat straff, som exempelvis fängelse.

Kan HD gå emot Europadomstolens bedömning? Så kan ske. HD kanske tolkar Europadomstolens avgöranden på annat sätt än Göta Hovrätt och undertecknad.

Det handlar också om politik och det går inte komma ifrån att politik och juridik ofta går ofta hand i hand. Jag är dock övertygad om att våra justitieråd, d v s domare i HD alltid dömer vad de anser vara rätt och aldrig låter politiska överväganden leda fram till en felaktig dom, så som uppenbarligen sker i vissa diktaturer.

Det är dock alltid viktigt för advokaten att våga vara kritisk mot vad advokaten anser vara brott mot våra mänskliga rättigheter. Advokaten måste också alltid våga vara kritisk mot domar som advokaten anser vara felaktiga. Det är inte advokatens rättigheter jag nämner. Det är advokatens skyldigheter det handlar om.

Om HD går emot Europadomstolens bedömning kan ändring ändå ske senare om någon svensk medborgare därefter driver sitt ärende till Europadomstolen. Helst bör många göra detta. Då lär svenska staten inse sitt misstag.

Den ansökan om resning jag omnämnt kommer senare att publiceras på bloggen eller min hemsida, så att alla kan läsa hur de skall gå till väga om de också vill söka resning. Alla som är felaktigt dömda bör visa sitt missnöje.Jörgen Frisk

Pingat på intressant

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Jörgen

Mycket bra inlägg av dig. Jag är åtalad för precis det du beskriver.
JAg kommer att föra ärendet till EU i det fall jag blir dömd.